OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Kontaktní údaje prodávajícího obchodní společnosti Second hand Elimo (dále jen „prodávající”) se sídlem Želenice 84, 43401 Most, IČ: 87131919,  evidující úřad: 350801 - Magistrát města Mostu, 6.10.2008.

Kontaktní email elimo@centrum.cz.

Provozovna / reklamace / vrácení zboží: Monika Řádová, Želenice 84, 43401 Most.

Číslo účtu: 2100914976/2010 Fio banka a.s.

Pracovní doba e-shopu: v pracovním týdnu mezi 8hod a 14 hod. Vyčkejte prosím na odpověď a upřesňující informace do 1-2 pracovních dnů. Víkendy a svátky jsou odpovědi omezeny děkujeme za pochopení.

 

1. Základní informace:

    1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.secondhandelimo.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

    1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

    1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

   1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

   1.5. Zboží prodávané na webové stránce je použité i outletové  a je dovezeno z Anglie, Itálie, USA, případně z jiných zemí EU a vyhovuje legislativním normám a hygienickým předpisům platným na území ČR. Drobné zkreslení odstínů barev může být způsobeno individuálním nastavením zobrazovacího zařízení kupujícího nebo úpravou fotografií.

   1.6. Určení výrobce u produktu je náročné z povahy produktu, často nemožné, pokud jsou štítky z oblečení odstraněny, v takovém případě je výrobce zvolen jako XXX. V praxi to znamená, že se výrobce nepodařilo zjistit.

   1.7. Prodávané zboží může vykazovat jistou míru opotřebení odpovídajícího délce předcházejícího užívání. Prodávající nemá informace o délce předcházejícího užívání. Cena zboží je stanovena s ohledem na jeho stav, opotřebení a případné vady.

   1.8. Webové rozhraní označuje zboží těmito stavy: OUTLET - nové zboží ještě s visačkou (sezónní, nadměrné zásoby, starší modely, apod., může být lehce ušpiněno exportem, možné vady budou vždy vypsány) Perfektní - skoro nenošené, málo používané, téměř nové zboží, může být lehce ušpiněno exportem, možné vady budou vždy vypsány Pěkný - nošené, velmi zachovalé, kvalitní zboží. Výjimečně se mohou vyskytovat nedostatky, které však nesnižují jeho hodnotu. Dobrý - nošené, kvalitní zboží, kde se mohou vyskytovat nedostatky (vypratelné flíčky, žmolky či dírky ve švu aj.). Cena u všech označení je vždy stanovena s ohledem na případná vyjmenovaná poškození.

 

2. Uživatelský účet

   2.1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

   2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

   2.3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

   2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

   2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

   3.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

   3.2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

   3.3. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

   3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka).

   3.5. Odeslání objednávky kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupující je informován e-mailem, v pracovní době viz úvod obchodních podmínek, o zaregistrování údajů o návrhu kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky na e-mail kupujícího, to následuje až po překontrolování návrhu kupní smlouvy pracovníky prodávajícího. V tomto okamžiku dojde k závaznému souhlasu zákazníka i prodávajícího s předmětem prodeje a mezi oběma stranami vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy potvrzuje zákazník souhlas s obchodními podmínkami prodávajícího. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující je může měnit jen v případě, pokud zboží ještě není odeslané, o čemž je vždy dopředu informován. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

   3.6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní smlouvy v případě, že není  možné dodat zboží v nabízeném stavu (zboží bylo expedicí znehodnoceno apod.) o takové možnosti bude kupující upozorněn a objednávka nebude vyřízena bez potvrzení změn kupní smlouvy.

   3.7. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

   3.8. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

   3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

   4.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu nsledujícím způsobem:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100914976/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen účet prodávajícího).

   4.2. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží u smluvního dopravce. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího a to od smluvní přepravní společnosti.

   4.3. Prodávající vystaví kupujícímu na základě kupní smlouvy daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem DPH. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. Přeprava a dodání zboží

   5.1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

   5.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

   5.3. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

   5.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6. Práva z vadného plnění

    6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

   6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   6.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

   6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

    6.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

7. Zrušení objednávky ze strany zákazníka

   7.1. Zákazník má možnost objednávku stornovat, pokud tento projev dojde prodávajícímu před doručením objednávky nebo současně s ní (§1737 občanského zákoníku).

   7.2. Pokud prodávající obdrží storno objednávky až po odeslání zboží na adresu zákazníka, může požadovat náhradu nákladů vynaložených na expedici zboží.

   7.3. Pokud zákazník opakovaně stornuje svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si prodávající možnost tohoto zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

   7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

   7.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do sedmi (7) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

   7.6. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

   7.7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

   7.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

   7.9. Prodávající nepřebírá žádé balíky na dobírku.

 

 8. Závěrečná ustanovení a řešení sporů

   8.1. Kupní smlouva a otázky související se řídí českým právním řádem.

   8.2. Záležitosti těmito obchodními podmínkami neřešené se řídí občanským zákoníkem  z.č. 89/2012 Sb., v platném znění, a dále zákonem na ochranu spotřebitele z.č. 634/1992 Sb..

   8.3. Vzájemné spory mezi prodávajícím a zákazníkem, nedojde-li k dohodě mezi nimi, řeší obecné soudy České republiky.

   8.4. V případě, že dojde mezi prodávajícím a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. Ochrana osobních údajů

Internetový obchod  www.secondhandelimo.cz prohlašuje, že osobní data zákazníků budou použita pouze za účelem vyřízení objednávek a informování zákazníků o novinkách a změnách e-shopu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. Osobní data zákazníků budou chráněna dostupnými prostředky před zneužitím a nebudou poskytnuta třetím osobám. Toto ustanovení zůstává v platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele e-shopu www.secondhandelimo.cz. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, aby poskytnutí osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z.č.101/2000 Sb. za účelem plnění práv a povinností z kupní smlouvy.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
DPD
85,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Fio banka a.s.
BEZ POPLATKU
Dobírka
20,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF